Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Юридически услуги

Нашите адвокати практикуват във всички сфери на бизнеса при материален интерес от минимум 100 000 лв.:
  • сделки с агробизнес фирми - покупко продажба на бизнеси, дялови участия, сливания и придобивания
  • сделки с агробизнес имоти - предприятия, ферми, фотоволтаици, земеделска земя, инвестиционни парцели
  • оформяне на договорни отношения за търговия, експорт, изкупуване на продукция, преработка и др.
  • външнотърговски сделки
Ние можем да участваме в преговори, да изготвим необходимите търговски договори, да консултираме и да извършим процесуално представителство по дела, свързани с търговски сделки, неплатени финансови задължения и деликти.

Предлагаме услуги и консултации, свързани с:
  • процедури по ЗОП, НВМОП, други тръжни процедури, обжалване на незаконни актове на възложители пред КЗК и ВАС
  • Консултации във връзка с концесионни процедури
  • Консултации по Закон за пазарите на финансови инструмени – ЗПФИ и Закон за публичното предлагане на ценни книжа – ЗППЦК, включително относно правния режим на публичните дружества

ВАЖНО: Не осъществяваме юридически услуги свързани със субсидии и проекти към ДФЗ!

Нашите адвокати притежават солиден опит в процесуалното представителство на граждани и юридически лица пред съдилищата в Република България и Арбитражните институции.