Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Агро проекти

Агро Контрол осъществява пред-проектно консултиране и разработване на проекти по линия на европейските програми в селското стопанство. Съдейства за осигуряване на финансиране и максимална ефективност за възвръщане на инвестициите.

За повече информация: 0877 88 00 88 ; info@agrocontrol.bg 

 

Мярка 4.1 - Прием през 2021

мярка 4.1 през 2021
мярка 4.1 - прием 2021 ( с бюджет до 2023).

Приоритетни сектори: 
 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

Допустими бенефициенти по мярка 4.1:
 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.
 • Групи и Организации на производители.

Допустими инвестиции съгласно наредбата за мярка 4.1:
 • Модернизация и механизация - закупуване на трактори, машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция - силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция - ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда - машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност - активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.

Допустими нематериални инвестиции по мярка 4.1:
 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.


Финансовата помощ е в размер на 50 - 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на един проект за животновъство 500 000 евро.
Максималният размер за подпомагане на земеделско стопанство за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро.


Мярка 4.2 - Прием през 2021

мярка 4.2 - проекти

Мярка 4.2 2021 на ПРСР 2014-2020 предоставя финансиране за инвестиции в производствени предприятия по преработката и маркетинга на селскостопански продукти, съгласно Приложение 1 на Договора за функциониране на Европейския съюз:
 • Мляко - млечни продукти - сирене, кашкавал, йогурт и др.
 • Месо - кланици, транжорни, пушени, суровосушени, консерви и други месни продукти 
 • Плодове и зеленчуци, култивирани и диворастящи гъби - замразени, консерви, сладка, сокове, нектари и др. 
 • Ядки - орехи, бадеми, лешници. 
 • Пчелен мед и други пчелни продукти. 
 • Зърнени - мелничарски, фуражни и други продукти. Растителни масла (с изключение на маргарин). 
 • Етерично-маслени и медицински култури, билки - сушене, всички видове екстракция на биологично активни вещества, дестилерии за извличане на масла.