Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Агро проекти

Мярка 4.1 - Прием през 2023

мярка 4.1 през 2023
мярка 4.1 - прием 2023

Приоритетни сектори: 
 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури

Допустими бенефициенти по мярка 4.1:
 • Регистрирани земеделски производители (физически и юридически лица), в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители с минималния стандартен производствен обем на стопанството не по-малко от 8 000 евро.
 • Групи и Организации на производители.

Допустими инвестиции съгласно наредбата за мярка 4.1:
 • Модернизация и механизация - закупуване на трактори, машини, земеделска техника и високотехнологично оборудване.
 • Съхранение на земеделската продукция - силози, зърно бази, хладилници.
 • Изграждане и обновяване на сгради свързани с производството на земеделска продукция - ферми, оранжерии, гъбарници и други.
 • Създаване на трайни насаждения.
 • Опазване на околната среда - машини и съоръжения, включително за съхранение на оборска тор.
 • Енергийната ефективност - активи, пряко свързани с намаляване на производствените разходи на земеделските стопанства.
 • Енергия от възобновяеми енергийни източници за нуждите на стопанствата.
 • Недвижима собственост, свързана с дейността на земеделските стопанства.
 • Десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед и бързорастящи храсти и дървесни видове за производство на биоенергия.
 • Съоръжения и оборудване за напояване и отводняване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, вкл. капково напояване.
 • Закупуване на специализирани земеделски транспортни средства.
 • Инвестиции за съоръжения и оборудване за производството на мед и други пчелни продукти.

Допустими нематериални инвестиции по мярка 4.1:
 • Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
 • Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 • Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
 • Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.


Финансовата помощ е в размер на 50 - 70% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Максималният размер на един проект за животновъство 500 000 евро.
Максималният размер за подпомагане на земеделско стопанство за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро.