Премиум услуги за агробизнеса Премиум услуги за агробизнеса

Агро проекти

Актуални ПРОЕКТИ за земеделие по НПВУ 2023 - Национален план за възстановяване и устойчивост

проекти НПВУ 2023
Процедура № BG-RRP-6.004
„ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНА И ЕКОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“
 
Подпомагането е част от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общият бюджет за помощ на стопанствата е 382 млн. лв.
 
Кой може да кандидатства по НПВУ 2023?
 • Регистрирани земеделски стопани;
 • Групи или организации на производители, в които членовете са само земеделски стопани; 

На какви критерии трябва да отговарят кандидатите?
 • Да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. в последните 2 стопански години – 2021/2022 и 2022/2023.
 • Да са микро, малки и средни предприятия съгласно Закона за малките и средни предприятия;
 • В случай на проекти за животновъдни обекти – последните трябва да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

За какво може да се кандидатства?
 • Техника за модернизация на отделните фази на производствените процеси в растениевъдството при обработка на почвите, торене, растителна защита и прибиране на реколтата - вкл. трактори, комбайни за прибиране на реколтата, товарачи, култиватори и брани за частични обработки на почвата, сеялки за директна и прецизна сеитба, вкл. самоходни; торовнасящи машини за прецизно торене, вкл. самоходни; пръскачки за прецизно внасяне на препарати за растителна защита, вкл. самоходни; косачки, адаптери, приспособления и стрипер хедери, мулчираща техника (сечки, ножов валяк, шредери, мулчери и други), балопреси, дронове, GPS системи и др.
 • Оборудване за електронно управление на всички процеси, вкл. микроклимата в оранжерийното производство с изключение на разходите, свързани с напояване.
 • Оборудване за превенция на екстремни прояви на неблагоприятни метеорологични явления, като градушки, измръзване, засушаване.
 • Автоматизирани системи и машини за подготовка на растениевъдната продукция за продажба, в т.ч. свързани с почистване, измиване, сортиране, охлаждане, калибриране, маркиране и опаковане,
 • Оборудване за съхранение на продукция, в т.ч. системи за автоматизирано складиране, вкл. вътрешно заводски транспорт – електрокари, мотокари, газокари и др.
 • Машини, оборудване и инсталации за управление и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство, третиране и оползотворяване на растителен и животински торов отпадък, вкл. за компостиране, метанизация.
 • Машини, съоръжения и оборудване за животновъдството – системи и оборудване за механизирано/автоматизирано хранене, вкл. фуражораздаващи ремаркета (прикачни и самоходни) и фуражни кухни, доене, поене и почистване, системи за управление и наблюдение на животновъдните стопанства, вкл. в пчеларството, системи за управление на микроклимата в стопанствата, електропастири, GPS системи, дронове и др.
 • Системи и оборудване/включващи софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на данни – в т.ч. информация от различните фази по отглеждане, производство, съхранение и продажба на селскостопански продукти (за растениевъдството - за събиране, обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, състояние на почвата и културите, добиви и др.; за животновъдството – за проследяване на здравословното състояние на животните, норми на хранене, продуктивност, и др.).
 • Машини и оборудване за третиране на торов отпадък, в т.ч. скарови подове, помпа за гъсти течности, сепаратор за отделяне на твърда от течна фракция, платформа за сепаратор, тръбни линии за отвеждане на течна фракция, хомогенизатор за течен оборски тор, скреперни системи за почистване на оборски тор, тороразпръскващи ремаркета и цистерни за течна торова маса.
 • Машини, оборудване и инсталации за производството на биогорива или енергия от възобновяеми източници в стопанствата за собствено потребление. 

Какъв е размерът и процентът на финансиране?
Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 000 000 лева.
Финансовата помощ е в размер до 50% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.
 
Кои проекти получават приоритет?
 1. Представени от физически лица и ЕТ на възраст до 50 години;
 2. Представени от жени - физически лица и ЕТ;
 3. С инвестиционни разходи до 500 хил. лв.;
 4. Финансовото състояние на кандидата обезпечава реализирането на инвестициите;
 5. Кандидатът е производител на биологични продукти;
 6. Кандидатът има регистрация като земеделски стопанин за последните четири стопански години;
 7. Изцяло насочени в сектор „Плодове и зеленчуци“, и/или сектор „Животновъдство“, и/или сектор „Етеричномаслени и медицински култури“;
 8. Повече от 50 % от заявените за подпомагане разходи са за третиране и оползотворяване на отпадъците от земеделското производство или енергия от възобновяеми източници за собствено потребление.